Title Image

Algemene leveringsvoorwaarden
Healthsupport4you

ver­sie 1 maart 2018

Artikel 1

Toepassingsgebied

 1. Deze alge­me­ne leve­rings­voor­waar­den zijn van toe­pas­sing bij opdrach­ten aan en op alle aan­bie­din­gen en over­een­kom­sten waar­bij Healthsupport4you par­tij is, ten­zij uit­druk­ke­lijk schrif­te­lijk anders is overeengekomen.
 2. Alle aan­bie­din­gen zijn vrij­blij­vend. Eventuele inkoop‑ of ande­re voor­waar­den van cli­ënt zijn niet van toe­pas­sing, ten­zij deze door Healthsupport4you uit­druk­ke­lijk schrif­te­lijk zijn aanvaard.

 

Artikel 2
Aangaan overeenkomst

 1. Overeenkomsten en nade­re over­een­kom­sten, wel­ke niet schrif­te­lijk zijn aan­ge­gaan, zijn voor Healthsupport4you eerst bin­dend na schrif­te­lij­ke beves­ti­ging van de zij­de van Healthsupport4you.
 2. De ver­plich­tin­gen van Healthsupport4you gaan nooit ver­der dan door Healthsupport4you schrif­te­lijk is bevestigd.

 

Artikel 3
Offerte en totstandkoming overeenkomst

 1. Alle schrif­te­lij­ke aan­bie­din­gen van Healthsupport4you zijn vrij­blij­vend en gel­dig gedu­ren­de 14 dagen na dag­te­ke­ning, ten­zij in het aan­bod schrif­te­lijk uit­druk­ke­lijk anders is aan­ge­ge­ven. Indien cli­ënt het aan­bod niet bin­nen de voor­noem­de ter­mijn heeft aan­vaard, ver­valt het aan­bod ten­zij ver­len­ging van het aan­bod schrif­te­lijk is over­een­ge­ko­men. Na ver­val van het aan­bod is Healthsupport4you gerech­tigd het aan­bod te wijzigingen.
 2. Het aan­bod is geba­seerd op de door cli­ënt ver­strek­te infor­ma­tie, waar­bij Healthsupport4you mag ver­trou­wen op de juist­heid en vol­le­dig­heid hiervan.
 3. Een over­een­komst komt pas tot stand indien cli­ënt en Healthsupport4you de aan­vaar­ding van het aan­bod bei­den schrif­te­lijk onder­te­kend heb­ben: “de opdrachtbevestiging”.

 

Artikel 4
Medewerking door cliënt

 1. Client zal Healthsupport4you steeds tij­dig alle voor een behoor­lij­ke uit­voe­ring van de over­een­komst nut­ti­ge en nood­za­ke­lij­ke gege­vens of inlich­tin­gen ver­schaf­fen en alle mede­wer­king verlenen.
 2. Client staat in voor de juist­heid, vol­le­dig­heid en betrouw­baar­heid van de aan Healthsupport4you ver­strek­te infor­ma­tie, ook indien deze van der­den afkom­stig is.
 3. Indien de uit­voe­ring van de over­een­komst wordt ver­traagd door­dat cli­ënt zijn in de arti­ke­len 4.1 genoem­de ver­plich­ting niet nakomt dan wel de door cli­ënt ver­strek­te infor­ma­tie niet vol­doet aan het in arti­kel 4.2 bepaal­de, zijn de daar­uit voort­vloei­en­de extra kos­ten voor reke­ning van cli­ënt en is Healthsupport4you bevoegd het daar­door nood­za­ke­lij­ke gewor­den meer­werk in reke­ning te brengen.

 

Artikel 5
Uitvoering

 1. Healthsupport4you neemt bij de uit­voe­ring van de over­een­komst een inspan­nings­ver­plich­ting op zich en zal deze over­een­komst naar bes­te inzicht en ver­mo­gen uit­voe­ren con­form de eisen van goed vakmanschap.
 2. Healthsupport4you zal bij het uit­voe­ren van de over­een­komst zoveel moge­lijk reke­ning hou­den met rede­lij­ke wen­sen van client, mits dit naar oor­deel van Healthsupport4you bevor­der­lijk is voor een behoor­lij­ke uit­voe­ring van de overeenkomst.
 3. Indien en voor zover een behoor­lij­ke uit­voe­ring van de over­een­komst dit ver­eist, heeft Healthsupport4you het recht bepaal­de werk­zaam­he­den te laten ver­rich­ten door derden.

 

Artikel 6
Wijzigingen en meerwerk

 1. Partijen kun­nen tus­sen­tijds over­een­ko­men dat de aan­pak en omvang van de over­een­komst en/of de daar­uit voort­vloei­en­de werk­zaam­he­den wor­den uit­ge­breid of gewij­zigd. Meerwerk zal door Healthsupport4you in prin­ci­pe slechts dan wor­den ver­richt, indien door par­tij­en daar­om­trent een schrif­te­lij­ke nade­re over­een­komst is getekend.
 2. Deze extra werk­zaam­he­den zul­len door cli­ënt wor­den ver­goed vol­gens de gebrui­ke­lij­ke tarie­ven van Healthsupport4you.
 3. Client aan­vaardt dat door wij­zi­gin­gen van de werk­zaam­he­den als bedoeld in arti­kel 6.1 het over­een­ge­ko­men of ver­wach­te tijds­stip van vol­tooi­ing van de over­een­komst kan wor­den beïnvloed.
 4. Indien naar het oor­deel van Healthsupport4you een wij­zi­ging in de uit­voe­ring van de over­een­komst nodig is om aan de ver­plich­tin­gen jegens cli­ënt te vol­doen, is Healthsupport4you bevoegd die wij­zi­ging, naar rede­lijk­heid en bil­lijk­heid aan te brengen.

 

Artikel 7
Honorarium

 1. Partijen kun­nen bij het tot stand komen van de over­een­komst een tarief per uur of een vast hono­ra­ri­um overeenkomen.
 2. Beide tarie­ven zijn inclu­sief reis- en ver­blijfs­kos­ten, ten­zij par­tij­en schrif­te­lijk anders over­een­ge­ko­men zijn.

 

Artikel 8
Prijs en betaling

 1. Betaling door cli­ënt dient te geschie­den bin­nen 30 dagen na fac­tuur­da­tum, zon­der kor­ting of ver­re­ke­ning door over­schrij­ving naar een door Healthsupport4you aan te wij­zen bankrekening.
 2. Client dient 50 % van het over­een­ge­ko­men hono­ra­ri­um voor­af te vol­doen, ten­zij par­tij­en schrif­te­lijk anders over­een­ge­ko­men zijn.
 3. Indien cli­ënt de ver­schul­dig­de bedra­gen niet bin­nen de over­een­ge­ko­men ter­mijn betaalt, ver­keerd hij zon­der inge­bre­ke­stel­ling in ver­zuim. Healthsupport4you is bevoegd de vor­de­ring uit han­den te geven in welk geval de cli­ënt naast het als­dan ver­schul­dig­de tota­le bedrag tevens gehou­den zal zijn tot ver­goe­ding van bui­ten­ge­rech­te­lij­ke incas­so­kos­ten, waar­van de hoog­te wordt bepaald op 15% van het tota­le ver­schul­dig­de bedrag, en van even­tu­e­le gerech­te­lij­ke kosten.
 4. Heeft cli­ënt bezwaar tegen een fac­tuur van Healthsupport4you dan geeft cli­ënt dit bin­nen 14 dagen na dag­te­ke­ning van de fac­tuur te ken­nen. Cliënt heeft tot 14 dagen na dag­te­ke­ning van de fac­tuur de tijd dit bezwaar schrif­te­lijk te moti­ve­ren. Indien cli­ënt niet aan boven­staan­de heeft vol­daan, wordt cli­ënt geacht de fac­tuur te heb­ben aanvaard.
 5. Alle prij­zen zijn exclu­sief BTW en ande­re hef­fin­gen wel­ke van over­heids­we­ge wor­den opgelegd.

 

Artikel 9
Termijnen

 1. Overschrijding van een over­een­ge­ko­men (op)leveringstermijn geeft de cli­ënt niet het recht de over­een­komst te annu­le­ren, of de afna­me van ‑ of beta­ling voor dien­sten te wei­ge­ren, ten­zij hij Healthsupport4you schrif­te­lijk als­nog een rede­lij­ke ter­mijn voor de leve­ring heeft gesteld en Healthsupport4you ook bin­nen deze ter­mijn niet aan haar ver­plich­tin­gen zal heb­ben voldaan.

 

Artikel 10
Overmacht

 1. Bij over­macht wor­den de leverings‑ en ande­re ver­plich­tin­gen van Healthsupport4you opge­schort. In dat geval is Healthsupport4you ver­plicht te leve­ren zodra dit rede­lij­ker­wijs moge­lijk is. Met over­macht wordt gelijk gesteld onvoor­zie­ne omstan­dig­he­den met betrek­king tot per­so­nen en/ of mate­ri­aal waar­van Healthsupport4you zich bij de uit­voe­ring van de over­een­komst bedient of pleegt te bedie­nen, wel­ke van dien aard zijn dat de uit­voe­ring van de over­een­komst daar­door onmo­ge­lijk, dan wel der­ma­te bezwaar­lijk en/of one­ven­re­dig kost­baar wordt dat promp­te nale­ving van de over­een­komst in rede­lijk­heid niet van Healthsupport4you kan wor­den gevergd.Als zoda­ni­ge omstan­dig­he­den komen onder meer in aan­mer­king: over­heids­maat­re­ge­len, bedrijfs‑, verkeers‑ en of trans­port­sto­rin­gen, sto­rin­gen in de afle­ve­ring van een gereed pro­duct, grond­stof­fen en / of hulp­mid­de­len, ziek­te van inge­zet per­so­neel, werk­sta­kin­gen, uit­slui­tin­gen, belem­me­rin­gen door der­den, door bei­de par­tij­en onvoor­zie­ne tech­ni­sche com­pli­ca­ties etc. Indien Healthsupport4you bij het intre­den van de over­macht al gedeel­te­lijk aan haar ver­plich­tin­gen heeft vol­daan is Healthsupport4you gerech­tigd het reeds gele­ver­de afzon­der­lijk te fac­tu­re­ren en is de cli­ënt gehou­den deze fac­tuur te vol­doen als betrof het een afzon­der­lij­ke transactie.

 

Artikel 11
Aansprakelijkheid

 1. Behalve voor zover dat naar Nederlands recht onmo­ge­lijk is, is iede­re aan­spra­ke­lijk­heid van Healthsupport4you beperkt tot het bedrag dat in het des­be­tref­fen­de geval door haar aan­spra­ke­lijk­heids­ver­ze­ke­ring wordt uit­be­taald. Als om wel­ke reden dan ook geen uit­ke­ring door die ver­ze­ke­ring mocht plaats­vin­den, is iede­re aan­spra­ke­lijk­heid beperkt tot ver­goe­ding van de direc­te scha­de tot maxi­maal het bedrag van de tot het moment van de fout gede­cla­reer­de opdrachtsom.
 2. De tota­le aan­spra­ke­lijk van Healthsupport4you wegens toe­re­ken­ba­re tekort­ko­ming in nako­ming van de over­een­komst is beperkt tot ver­goe­ding van de direc­te scha­de tot maxi­maal het bedrag van de tot het moment van de fout gede­cla­reer­de opdrachtsom.
 3. Bij opdrach­ten met een duur lan­ger dan 1 jaar is de ver­goe­ding beperkt tot een maxi­mum van 1 maal het jaarhonorarium.
 4. De aan­spra­ke­lijk­heid van Healthsupport4you wegens toe­re­ken­ba­re tekort­ko­ming in de nako­ming van de over­een­komst ont­staat slechts indien cli­ënt Healthsupport4you onver­wijld en deug­de­lijk schrif­te­lijk in gebre­ke stelt, stel­len­de daar­bij een rede­lij­ke ter­mijn ter zui­ve­ring van de tekort­ko­ming, en  Healthsupport4you ook na die ter­mijn toe­re­ken­baar in de nako­ming van de ver­plich­tin­gen tekort blijft schieten.
 5. Healthsupport4you is niet aan­spra­ke­lijk voor scha­de die is ver­oor­zaakt door­dat cli­ënt tekort is gescho­ten in het tij­dig ver­strek­ken van juis­te infor­ma­tie welk Healthsupport4you, naar haar oor­deel, nodig heeft voor een juis­te uit­voe­ring van de overeenkomst.
 6. Buiten de in arti­kel 11 lid 1 genoem­de aan­spra­ke­lijk­heid rust op Healthsupport4you geen enke­le aan­spra­ke­lijk­heid voor scha­de­ver­goe­ding jegens cli­ënt en/of der­den, onge­acht de grond waar­op een actie zou wor­den gebaseerd.
 7. Een aan­spraak ver­valt in ieder geval, als Healthsupport4you niet bin­nen een jaar na de ont­dek­king van een gebeur­te­nis of omstan­dig­heid die aan­lei­ding geeft of kan geven tot aan­spra­ke­lijk­heid, van de aan­spraak schrif­te­lijk in ken­nis is gesteld.

 

Artikel 12
Annulering

 1. Healthsupport4you behoudt zich het recht voor om over­een­kom­sten geheel of gedeel­te­lijk te annu­le­ren bij zoda­ni­ge wij­zi­ging van wet, regel­ge­ving, recht­spraak of (semi‑)overheidsbeleid dat nako­ming in rede­lijk­heid niet meer van Healthsupport4you kan wor­den ver­langd. In der­ge­lij­ke geval­len dient Healthsupport4you de annu­le­ring schrif­te­lijk aan de cli­ënt mede te delen. Deze is in der­ge­lij­ke geval­len niet gerech­tigd een scha­de­ver­goe­ding te vorderen.

 

Artikel 13
Beëindiging

 1. Tussentijdse beëin­di­ging van een over­een­komst is slechts moge­lijk indien par­tij­en zulks uit­druk­ke­lijk schrif­te­lijk zijn over­een­ge­ko­men of onder beta­ling van het ver­schul­dig­de bedrag tot het oor­spron­ke­lij­ke ein­de van de over­een­komst, ten­zij par­tij­en schrif­te­lijk een ande­re beta­ling schrif­te­lijk over­een­ge­ko­men zijn.

 

Artikel 14
Toepasselijk recht

 1. Op alle over­een­kom­sten is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 15
Geschillen

 1. Alle geschil­len tus­sen Healthsupport4you en client die moch­ten ont­staan naar aan­lei­ding van deze Overeenkomst of van over­een­kom­sten en akten die daar­van het gevolg zijn, zul­len in eer­ste instan­tie wor­den beslecht door mid­del van gerech­te­lij­ke pro­ce­du­res voor de bevoeg­de rech­ter te Amsterdam.
 2. Alle in rede­lijk­heid gemaakt gerech­te­lij­ke en bui­ten­ge­rech­te­lij­ke kos­ten, die het gevolg zijn van niet-nakoming door client van ver­plich­tin­gen voort­vloei­en­de uit de over­een­komst komen voor reke­ning van cliënt.

 

Artikel 16
Slotbepaling

 1. Healthsupport4you is bevoegd deze alge­me­ne voor­waar­den te wij­zi­gen. Van toe­pas­sing zijn steeds de laatst gede­po­neer­de ver­sie van de alge­me­ne voorwaarden.
 2. Ingeval een of meer bepa­lin­gen van deze alge­me­ne voor­waar­den nie­tig blij­ken te zijn of wor­den ver­nie­tigd, blij­ven deze alge­me­ne voor­waar­den voor het ove­ri­ge in stand. Voor de nie­ti­ge dan wel ver­nie­tig­de bepaling(en) treedt als­dan een rechts­gel­di­ge bepa­ling in de plaats, die de nie­ti­ge dan wel ver­nie­tig­de bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strek­king en gevolg zo dicht moge­lijk benadert.
 3. Client is niet gerech­tigd zijn rech­ten en ver­plich­tin­gen uit hoof­de van de over­een­komst over te dra­gen zon­der voor­af­gaan­de schrif­te­lij­ke toe­stem­ming van Healthsupport4you.